Evaluace SCLLD

Místní akční skupina má za povinnost v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje provést mid-term a ex-post evaluaci provádění a plnění strategie.

MID-TERM EVALUACE SCLLD MAS Podřipsko 2014 – 2020

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Podřipsko, v programovém období 2014 – 2020. Hodnotitel (evaluátor) provedl evaluaci na základě Zadání vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD je:

  1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých Programových rámcích,
  2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Podřipsko v souvislosti s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,
  3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů,
  4. zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Podřipsko.

Povinná mid-term evaluace SCLLD MAS Podřipsko 2014 – 2020 probíhala od 11. 1. 2019 do 31. 5. 2019.

Evaluační zprávu schválila Členská schůze MAS Podřipsko na svém zasedání dne 10. 6. 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo evaluační zprávu dne 9. 8. 2019.

EX-POST EVALUACE SCLLD MAS Podřipsko 2014 – 2020

V roce 2023 až 2024 bude provedena ex-post evaluace výsledků jako nedílná součást Závěrečného hodnocení programového období 2014–2020.