Akční plán OPZ+ Místní akční skupiny Podřipsko, z.s.

Projekt Akční plán OPZ+ byl zahájen 1.7.2023 na období 36 měsíců. V území MAS (Roudnice nad
Labem, Štětí) z něj budou podpořena dvě komunitní centra a komunitní šatník. Komunitní centra
fungují v prostorách dvou partnerů s finančním příspěvkem (Dobro-volně, z.s., Teofil, z.s.). Obě
komunitní centra jsou otevřena pět dní v týdnu. Cílem komunitních center je vytvářet příležitosti k
navazování nových sociálních vazeb a vztahů v rámci komunity.

 

V rámci komunitních center je vytvořen prostor, kde budou mít lidé z cílových skupin možnost zažívat
běžné denní aktivity a případně další služby, které jim zprostředkují odborníci na danou problematiku.
Hlavním cílem je poskytovat komunitní prostor pro setkávání, neformální vzdělávání, sdílení,
vzájemnou podporu, společné tvoření a zvýšení kvality života v regionu. V komunitních centrech jsou
realizovány programy pro jednotlivé cílové skupiny směřující ke zvýšení jejich zapojení se do života v
komunitě.

 

Komunitní centra nabízí možnost soustavného a dlouhodobého zapojení do činností zaměřených
na cílovou skupinu. Prioritou realizovaných aktivit v rámci projektu je integrace cílových skupin mezi
místní komunitu, spolky a sdružení. Cílem je, aby se komunitní centra stala místy prohlubování
mezigeneračních a místních vztahů mezi lidmi.
Součástí projektu je rovněž podpora komunitního šatníku provozovaného pod záštitou Charity
Roudnice nad Labem. Komunitní šatník poskytuje potřebným oblečení, obuv, vybavení domácnosti,
hračky, kočárky, věci pro děti, příp. i potravinové balíčky. Klienti této služby tak nebudou nuceni
prohlubovat svou tíživou finanční situaci a budou schopni zajistit své základní potřeby.

 

Partneři projektu:
Dobro-volně, z.s.
Charita Roudnice nad Labem
Teofil, z.s.