Zajištění kvalitní činnosti Místní akční skupiny Podřipsko, z.s.

Projekt Zajištění kvalitní činnosti MAS, je podporován z dotace EU, projekt je zacílen na podporu úspěšné realizace SCLLD MAS Podřipsko 2014-2020

Projekt Zajištění kvalitní činnosti MAS II, je rovněž podporován z dotace EU, projekt je zacílen na podporu úspěšné realizace SCLLD MAS Podřipsko 2014-2020 a SCLLD MAS Podřipsko 2021-2027.

 

V rámci projektů jsou realizovány:

Přípravné a podpůrné činnosti (příprava a aktualizace SCLLD dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020 a 2021-2027, vzdělávání zaměstnanců)
Provozní činnosti (příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, činnosti související s hodnocením, výběrem projektů a řešení odvolání žadatelů, monitorování a evaluací strategie CLLD, konzultace a semináře pro žadatele a příjemce, komunikace s ŘO, CRR, SZIF a implementace jejich požadavků do relevantních procesů, archivace relevantních dokladů, komunikace s žadateli a příjemci dotace, průběžná aktualizace webových stránek MAS, součinnost s ŘO, CRR a SZIF při relevantních úkonech souvisejících s realizací SCLLD, např. kontroly)

 

Animace strategie (Propagace strategie CLLD, např. letáky, zpravodaje venkova, výroční zprávy atd., osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací strategie CLLD., za účelem získání podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova)

 

Animace škol a školských zařízení v OP VVV (metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě, metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu, metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu)