Výzva č. 4 – Prorodinná opatření

MAS Podřipsko vyhlásila 4 výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 4. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Prorodinná opatření. V rámci výzvy jsou podporovány projekty zaměřené na zřízení a provoz příměstských táboru nebo dětských skupin, které zajišťují péči o děti zaměstnaných rodičů.

Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 24. září 2019 a bude ukončen 31. října 2019 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete níže.

Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/

Spojení na garantku výzvy (e-mail, telefon):

Bc. Barbora Ondrušová, barbora.ondrusova@maspodripsko.cz, + 420 736 262 005

Informace o výběru projektů k podpoře 

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003

• Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele proběhne 9. 10. 2019 v 16:00 v prostorách kanceláře MAS Podřipsko, na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem.

Text výzvy

Přílohy výzvy