Výzva č. 2 – 2021

MAS Podřipsko vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2021. Příjem žádostí bude zahájen 11. listopadu 2021 a ukončen 24. listopadu 2021 ve 14:00 hod.

Výzva MAS je vyhlášena na základě výzvy Ústeckého kraje (WEB), programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje ZDE.

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.

Celková finanční alokace na výzvu je 200 400,00 Kč, výše způsobilých výdajů jednotlivých projektů musí být min. 10 000,00 Kč a max. 30 000,00 Kč, přičemž míra dotace je 85 % (vlastní podíl žadatele tvoří minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu). Žádosti o podporu mohou předkládat subjekty, které mají trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu na území působnosti MAS Podřipsko nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, a to:

 • Obecně prospěšná společnost,
 • Spolek,
 • Ústav,
 • Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a
 • Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Místo realizace akce musí být na území působnosti MAS Podřipsko a zároveň na území Ústeckého kraje. Projekt musí být zrealizován nejpozději do konce března 2022.

Žádost o podporu musí být podána osobně po předchozím objednání na adrese kanceláře MAS Podřipsko, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem, mezi 8:00-16:00. Dále bude žádost doručena 1x v elektronické podobě na CD nebo jiném datovém nosiči (flash disk, DVD), a to buď osobně na adresu MAS Podřipsko nebo prostřednictvím datové schránky (8mixwy2), přes internetovou platformu uschovna.cz nebo e-mailem na adresu romana.zelenkova@maspodripsko.cz.

Spolu s žádostí o podporu žadatel odevzdá také její přílohy:

 • Položkový rozpočet akce.
 • Doklad o právní formě žadatele – např. kopie stanov nebo zřizovací listiny nebo výpisu z příslušného rejstříku.
 • Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele (příp. doklad, kterým je určena osoba pověřená podáním a administrací Žádosti a jednáním s MAS Podřipsko – plná moc).
 • Fotodokumentace v případě, že v rámci realizace projektu proběhne drobná obnova nebo údržba občanské vybavenosti či veřejného prostoru.

Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit školení žadatelů, které proběhne:

 • Pondělí 15. 11. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice n.L. nebo
 • Úterý 16. 11. 2021 od 17:00 v Kulturním středisku ve Štětí, Dlouhá ul. 689 (malý sál)

Na školení je třeba se předem přihlásit e-mailem nebo telefonicky (viz kontakty níže). Během školení budou respektována aktuálně platná protiepidemická opatření.

Spojení na garantku výzvy:

Ing. Romana Zelenková, romana.zelenkova@maspodripsko.cz, tel.: +420 608 408 380.

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ K FINANCOVÁNÍ

INFORMACE K VÝZVĚ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: