Operační program Technická pomoc

Projekt, který Místní akční skupina Podřipsko v rámci Operačního programu Technická pomoc realizuje, nese název MAS – Místní akční skupina Podřipsko, z.s. – 1. (reg. číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000096). Projekt je zacílen na podporu úspěšné realizace SCLLD MAS Podřipsko v období 2021-2027 a je podporován z dotace EU.

 

V rámci projektů jsou realizovány:

Přípravné a podpůrné činnosti (příprava a aktualizace SCLLD dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2021-2027, vzdělávání zaměstnanců)
Provozní činnosti (příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, činnosti související s hodnocením, výběrem projektů a řešení odvolání žadatelů, monitorování a evaluací strategie CLLD, konzultace a semináře pro žadatele a příjemce, komunikace s ŘO, CRR, SZIF a implementace jejich požadavků do relevantních procesů, archivace relevantních dokladů, komunikace s žadateli a příjemci dotace, průběžná aktualizace webových stránek MAS, součinnost s ŘO, CRR a SZIF při relevantních úkonech souvisejících s realizací SCLLD, např. kontroly).

Animace strategie (Propagace strategie CLLD, např. letáky, zpravodaje venkova, výroční zprávy atd., osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací strategie CLLD., za účelem získání podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova)