Strategie ke stažení

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2021 – 2027 byla odeslána ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dokument vám nabízíme ke stažení. I přesto, že již strategie byla schválena členskou schůzí a odeslána k hodnocení na MMR, uvítáme Vaše podněty a připomínky, jelikož cílem strategie je řešit nejpalčivější problémy našeho regionu, a tím naplňovat Vaše potřeby tedy potřeby obyvatel našeho regionu.

Tvorba strategie

Celý proces tvorby Strategie byl zahájen v únoru 2021 a na jeho zpracování se podílel pracovní tým složený ze zaměstnanců MAS, členů MAS a dalších externích pracovníků a expertů. Pro tvorbu Strategie byla použita participativní metoda zpracování, tedy metoda založená na zapojení klíčových partnerů, veřejnosti i významných odborníků či subjektů, kteří mají zájem o rozvoj regionu.

V rámci příprav tvorby Strategie proběhla řada jednání s klíčovými aktéry v území (zástupci obcí, členů MAS a zástupců dalších důležitých aktérů rozvoje Podřipska). Na základě těchto jednání byly členskou schůzí definovány zájmové skupiny pro období 2021 – 2027 s ohledem na potřeby území (23. 4. 2021). Zpracovatel SCLLD promítl akcentované potřeby území do dotazníkového šetření, které probíhalo od května do června 2021. Během tohoto období byli osloveni všichni žadatelé o dotaci (úspěšní i neúspěšní), osoby zapojené do zpracování SCLLD 2014 – 2020 a široká veřejnost prostřednictvím místního tisku (Roudnické noviny a Zpravodaj města Štětí) a kampaně na sociálních sítích, která probíhala během měsíce května, kdy byla veřejnost informována o možnostech zapojení se do přípravy SCLLD a byly zde představeny aktivity MAS a oblasti podpory, které budou moci žadatelé využít v období 2021 – 2027. Od června probíhala další setkání se starosty a dalšími aktéry v regiony za účelem sběru projektových záměrů, které by pomohly naplnit potřeby území. Na základě těchto poznatků byla zpracována koncepční část SCLLD. V srpnu 2021 měla veřejnost možnost uplatnit své návrhy, doporučení k navržené Koncepční části Strategie jednak písemně či osobně v rámci veřejného projednání koncepční části SCLLD 2021 – 2027.

Koncepční část strategie

Zapojení komunity: