Výzva č. 1 – 2019

MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z dotačního titulu Ústeckého kraje Podpora komunitního života na venkově pro rok 2019.  Název výzvy je Podpora komunitního života na Podřipsku, příjem žádostí bude zahájen 15. března a bude ukončen 30. dubna 2019 a bude probíhat osobně na adrese kanceláře MAS Podřipsko. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku.

Výzva MAS je vyhlášena na základě výzvy Ústeckého kraje, Podpora komunitního života na venkově 2019, která je včetně veškeré dokumentace zveřejněna  ZDE.

V rámci výzvy budou podpořeny tři oblasti podpory:

  1. Podpora spolkové činnosti
  2. Podpora drobného komunitního života
  3. Obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejných a sportovních zařízení

Žádost o podporu můžete podávat osobně po předchozím objednání na adrese kanceláře MAS Podřipsko, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem, mezi 8:00-16:00. Dále bude žádost doručena 1x v elektronické podobě na CD nebo jiném datovém nosiči (flash disk, DVD) osobně na adresu MAS Podřipsko, nebo prostřednictvím datové schránky (8mixwy2), přes internetovou platformu uschovna.cz, nebo e-mailem na adresu anna.cervena@maspodripsko.cz.

Žádost musí splňovat požadavky výzvy. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za žadatele a musí obsahovat tyto přílohy:
– vyplněný formulář žádosti (viz příloha č. 2), opatřený datem a podpisem a obsahující podrobný popis projektu, včetně položkového rozpočtu (žadatel uvede stručnou charakteristiku své činnosti, výchozí stav, cíle akce, podrobný popis akce, realizační tým, časový harmonogram akce, položkový rozpočet akce, případně další informace s ohledem na obsah preferenčních kritérií.
– Položkový rozpočet akce (viz příloha č. 3)
– doklad o právní formě žadatele – kopie stanov nebo zřizovací listiny nebo výpisu z příslušného rejstříku (dostatečný bude aktuální doklad vytištěný z http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz).
– Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele (příp. doklad, kterým je určena osoba pověřená podáním a administrací žádosti o dotaci a jednáním s MAS Podřipsko – plná moc)
– Fotodokumentace v případě podání žádost na čerpání z oblasti podpory č. 3: Obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejných a sportovních zařízení

SEZNAMY PODPOŘENÝCH A NEPODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS PODŘIPSKO ZE DNE 20. 5. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY MAS PODŘIPSKO ZE DNE 27. 5. 2019 A 10. 6. 2019

PREZENTACE ZE ŠKOLENÍ ŽADATELŮ O DOTACI

TEXT VÝZVY

PŘÍLOHY VÝZVY

KONTROLNÍ LIST – ŽÁDOST O DOTACI

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Ke stažení také na stránkách Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-2027/ds-100053

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko, z.s. pro období 2014-2020:

Spojení na garantku výzvy (e-mail, telefon):

Mgr. Anna Červená, anna.cervena@maspodripsko.cz, +420 777 439 990