Zdravá MAS a MA21

Dne 25. 10. 2018 podpisem Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím programu Zdravá MAS a metody místní Agendy 21 přistoupila Místní akční skupina Podřipsko z.s. k iniciativám OSN – programu Zdravé město WHO (ZM) a metodě místní Agenda 21 (MA21). 

Zdravé město, obec, mikroregion, kraj je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN – WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Mezinárodní Projekt Zdravé město v roce 1988 jej iniciovala Světová zdravotní organizace OSN a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) je asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Projekt Zdravé město – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Členská základna NSZM se každoročně rozrůstá, územně má asociaci vliv více na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove). 

Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě. Zdravá města, obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života, kterou je i metoda místní Agenda 21, postupy pro zapojení veřejnosti a participaci, program Smart Cities, metody a postupy řízení kvality, akce pro zapojení mladé generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. NSZM ČR nabízí svým členům know-how a experty, aby jim pomáhala k úspěšnému postupu.