Strategie ke stažení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020 byla odeslána ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dokument vám nabízíme ke stažení. I přesto, že již strategie byla schválena členskou schůzí a odeslána k hodnocení na MMR, rádi uvítáme jakékoli poznatky, podněty a připomínky, jelikož cílem strategie je zejména řešit problémy regionu a naplňovat potřeby vás, jeho obyvatel. Doporučujeme zaměřit se zejména na strategickou a implementační část strategie, na základě kterých bude v následujících letech probíhat rozdělování finančních prostředků prostřednictvím MAS.

Dodatky strategie

Tvorba strategie

Ve všech fázích tvorby Strategie CLLD byla veřejnost informována o vzniku dokumentu prostřednictvím webových stránek MAS, webových stránek členských obcí, facebooku, zveřejněním informačních článků a výzev k zapojení do tvorby v regionálních a obecních tiskovinách, reportážemi v regionální TV, za pomoci osobních kontaktů členů z jednotlivých obcí a také při propagačních akcích MAS a jejich členů (Roudnické vinobraní, Roudnický košt aj.). Jednotlivé skupiny obyvatel byly obesílány emailovými zprávami na základě vytvořené databáze kontaktů. Všechny aktivity směřovaly ke vzbuzení zájmu veřejnosti o možnost vyjádřit svůj názor, svá přání, uplatnit připomínku, návrh či doporučení ke zpracovávané SCLLD a nejlépe se i aktivně do tvorby SCLLD zapojit.

K informování veřejnosti MAS zvolila formu vlastního tištěného Zpravodaje. Součástí prvního vydání (únor 2014) byl dotazník, ve kterém měli občané možnost vyjádřit svůj názor, uvést svá přání a potřeby, zjistit, do jakých oblastí by bylo dobré investovat získané finanční prostředky. Dotazník byl distribuován dále formou webových stránek, facebooku MAS a odkazy na webech obcí a spolupracujících organizací, osobními kontakty.

Na základě potřeb zjištěných z dotazníkového šetření a statistických dat bylo stanoveno šest tematicky zaměřených pracovních skupin (sociální oblast, vzdělávání, podnikání a zemědělství, cestovní ruch, život v obcích a životní prostředí), na jejichž jednání byli přizváni zástupci subjektů v dané oblasti působících. Na jednáních pracovních skupin byly představeny nedostatky zjištěné z dotazníků a ze statistických dat, ty pak byly doplněny o postřehy přítomných odborníků současně s návrhy možných řešení definovaných problémů.

Pracovní skupina Vedoucí Kontakt
Cestovní ruch Luděk Jirman (Arakis & Belleville s.r.o.) jirman (a) arakis.cz
Podnikání a zemědělství Stanislav Hodík (Obec Dušníky, nyní Život u nás, z.s.) stanislavhodik (a) gmail.com
Sociální oblast Mgr. Ing. Miroslav Andrt (Město Štětí) miroslav.andrt (a) steti.cz
Vzdělávání Ing. Richard Červený (Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s.) cervenyr (a) podripskaskola.cz
Život v obcích Jaroslava Smetanová (Obec Vražkov) starosta.vrazkov (a) rete.cz
Životní prostředí Ing. Milan Krejný (GRV Engineering s.r.o.) krejny (a) grv.cz

Data byla dále sbírána v rámci strukturovaných rozhovorů se starosty obcí a ostatními místními aktéry působícími na území MAS. Cílem bylo zjistit problémy, které jednotlivé obce, neziskové organizace a podnikatele trápí. Po prvním setkání pracovních skupin proběhlo pět otevřených diskusí s občany Podřipska. Součástí bylo představení MAS a prezentace strategických cílů, které byly definovány na základě výstupů analytické části a dotazníkového šetření. Občané, kteří se zúčastnili, pak měli možnost se k jednotlivým cílům vyjádřit a pomoci doplnit výstupy analýzy svými připomínkami. Další práce členů pracovních skupin spočívala v prioritizaci jednotlivých bodů SWOT analýz a v připomínkování nebo navrhování struktury strategických a specifických cílů strategie.

Otevřené diskuse s občany

12. 6. 2014 KD Štětí – Diskuse pro občany obcí Brzánky, Hoštka, Račice, Štětí a Záluží

21. 6. 2014 KD Vražkov – Diskuse pro občany obcí Bříza, Kleneč, Mnetěš, Račiněves, Straškov-Vodochody a Vražkov

24. 6. 2014 KD Říp, Roudnice n. L. – Diskuse pro občany obcí Černěves, Dobříň, Dušníky, Krabčice, Kyškovice, Libkovice p. Ř., Roudnice n. L. a Vědomice

25. 6. 2014 KD Hrobce – Diskuse pro občany obcí Hrobce, Libotenice, Nové Dvory, Oleško a Židovice

26. 6. 2014 Sál „U Cinků“, Ledčice – Diskuse pro občany obcí Ctiněves, Černouček, Horní Beřkovice, Jeviněves a Ledčice

Pracovní skupiny

5. 6. 2014 KD Štětí – 1. setkání pracovní skupiny Sociální oblast

18. 6. 2014 OÚ Dušníky – 1. setkání pracovní skupiny Podnikání a zemědělství

19. 6. 2014 Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Roudnice nad Labem – 1. setkání pracovní skupiny Vzdělávání

20. 6. 2014 Zasedací místnost MAS, Roudnice nad Labem – 1. setkání pracovní skupiny Cestovní ruch

23. 6. 2014 KD Vražkov – 1. setkání pracovních skupin Životní prostředí a Život v obcích

18. 8. 2014 OÚ Vražkov – 2. setkání pracovní skupiny Životní prostředí

18. 8. 2014 OÚ Vražkov – 2. setkání pracovní skupiny Život v obcích

21. 8. 2014 OÚ Dušníky – 2. setkání pracovních skupin Podnikání a zemědělství a Cestovní ruch

26. 8. 2014 KD Štětí – 2. setkání pracovní skupiny Sociální oblast