GDPR

Plnění informační povinnosti správce údajů vůči subjektům údajů

Podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je správce údajů povinen všem relevantním subjektům údajů sdělit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem následující informace o zpracovávání osobních údajů.

Základní pojmy

Osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo či nepřímo identifikovat.

 Agenda v rámci MAS:

 1. Pracovník/zaměstnanec
 2. Partner/člen
 3. Člen orgánů spolku (člen Členské schůze, Výkonné rady, Výběrové a Kontrolní komise)
 4. Subjekt působící na území Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. (veřejný, neziskový, podnikatelský sektor)

 Základní práva subjektů údajů:

 1. Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 2. Právo na přístup ke svým osobním údajům
 3. Právo na opravu svých osobních údajů
 4. Právo na výmaz svých osobních údajů
 5. Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 6. Právo na přenositelnost svých osobních údajů
 7. Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 Správce údajů

 • Právnická osoba, která sama nebo společně s jinými právnickými a fyzickými osobami určuje účely, prostředky a rozsah zpracování osobních údajů.

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

IČ:                                22880674

Sídlo:                            Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Kancelář:                      Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem

E-mailový kontakt:       info@maspodripsko.cz

ID datové schránky:     8mixwy2

Zodpovědná osoba:      Ing. Jan Broft

Zpracování údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení atp.

Právní základ:

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů.

Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Zpracování údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje.

Správce údajů zpracovává osobní údaje za účelem oprávněné zájmu správce údajů.

Zpracovatel údajů: Právnická či fyzická osoba, která pro správce údajů osobní údaj zpracovává.

Poučení

Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.

V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.

Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.

Správce údajů zpracovává pouze běžné osobní údaje.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.

Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 4 – Spisový, archivační řád.

Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 8 – Ochrana osobních údajů.