Program rozvoje venkova spustí 4. kolo příjmu žádostí

Ministerstvo zemědělství zahájí v dubnu 4. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 je spolufinancován EU. V rámci 4. výzvy jsou pro žadatele připraveny finanční prostředky přesahující 1,7 miliardy Kč. Tato celková alokace je rozdělena dle jednotlivých tematických operací, z nichž ty nejzajímavější vám představíme:

Operace č. 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Způsobilé výdaje:

Nejsou stanoveny, jedná se o dotaci na realizaci podnikatelského plánu. V rámci podnikatelského plánu žadatel uvede základní identifikační a kontaktní údaje, počáteční situaci, popis výdajů na realizaci plánu, údaje o činnosti v rámci plánu, odhad příjmů a výdajů, místo realizace plánu, technické řešení plánu a zaměření a výsledky plánu.

Obsahem plánu mohou být zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou i živočišnou výrobu, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí a protikroupových a protidešťových systémů, mobilní stroje, úprava a zpracování vlastní produkce a nákup zemědělských nemovitostí (včetně půdy), hospodářských zvířat, sadby, osiva, krmiv, hnojiv a prostředků pro ochranu rostlin.

Součástí plánu, na kterou však nebude možné použít dotaci, mohou být také výše neuvedené činnosti související se zemědělskou produkcí.

Výše dotace:

Vždy přesně 45 000 EUR (Přibližně 1 250 000 Kč dle aktuálního kurzu)

Dotace bude vyplácena ve 3 splátkách (50 % po podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 45 % po uplynutí druhého roku realizace a 5 % po naplnění podnikatelského plánu)

Způsobilý žadatel musí splňovat následující podmínky: 

 • Jedná se o mikro nebo malý podnik, který je nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci registrován jako zemědělský podnikatel
 • Jedná se o fyzickou osobu, případě právnickou osobu řízenou fyzickou osobou, která:
  • je ve věku od 18 do 40 let včetně
  • dosáhla minimální zemědělské kvalifikace dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe čj. 41152/08-18000, nebo jí dosáhne do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
  • není v Evidenci zemědělského podnikatele déle než 2 roky, nebo neprovozuje zemědělskou činnost déle než 2 roky
  • není členem statutárního orgánu jiné zemědělské právnické osoby déle než dva roky a zároveň ukončila své členství v takovém orgánu ke dni podání žádosti
  • nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník

Celková alokace: 287 762 000 Kč

Příjem žádostí: od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin

 

 

Operace č. 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Způsobilé výdaje:

 • Stavební obnova či nová výstavba provozovny vč. doplňujících výdajů (úprava povrchů, parkování, oplocení apod.)
 • Pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení vč. montáže a zkoušky
 • Nákup základního nábytku a nezbytné výpočetní techniky vč. software
 • Nákup nemovitosti do 10 % způsobilých výdajů

Podíl dotace: 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 25 % pro velké podniky

Minimální hodnota způsobilých výdajů: 200 000 Kč

Maximální hodnota způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Způsobilý žadatel musí splňovat následující podmínky: 

 •  Zemědělský podnikatel vedený v Evidenci zemědělského podnikatele více než 2 roky od chvíle podání Žádosti o dotaci

Celková alokace: 372 500 000 Kč

Příjem žádostí: od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin

 

 

Operace č. 6.4.2 Podpora agroturistiky

Způsobilé výdaje:

 • Stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení vč. stravovacího zařízení a další turistické infrastruktury, sportovišť a příslušného zázemí
 • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, parkování, oplocení apod.)
 • Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 • Nákup zařízení a vybavení
 • Nákup nezbytné výpočetní techniky vč. software
 • Nákup nemovitosti do 10 % způsobilých výdajů

Podíl dotace: 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 25 % pro velké podniky

Minimální hodnota způsobilých výdajů: 200 000 Kč

Maximální hodnota způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Způsobilý žadatel musí splňovat následující podmínky: 

 •  Zemědělský podnikatel vedený v Evidenci zemědělského podnikatele více než 2 roky od chvíle podání Žádosti o dotaci

Celková alokace: 200 000 000 Kč

Příjem žádostí: od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin

 

 

Následující seznam obsahuje přehled všech zbývajících operací PRV. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách http://eagri.cz/.

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *