NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2019 BYL VYHLÁŠEN.

 

Dne 19. 11. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2016 – 2020 pro rok 2019.

Cílem národního dotačního programu podpory cestovního ruchu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. Program je rozdělen do dvou podprogramů a to Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu.  Níže uvádíme základní podmínky programů pro rok 2019.

Lhůta pro podání žádosti:

Příjem žádostí podatelnou MMR: 1. 12. 2018 – 15. 02. 2019 (do 12:00)

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

 

PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Míra dotace: max. 50 % CZV

Výše dotace: max. 5 mil. Kč

Min. náklady projektu: 250 tis. Kč

Max. náklady projektu: 30 mil. Kč

Dotační tituly a oprávnění žadatelé
Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. ve 2 krajích)

 

 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu1 ),
 oblastní organizace destinačního managementu, o geoparky, o NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,
podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark, o církve a náboženské společnosti.
Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 

 územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí), o provozovatelé turistických informačních center (TIC),
geoparky,
 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
Organizace destinačního managementu,
 mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností),
církve a náboženské společnosti

 

Podporované oblasti a příklady projektů
Monitoring návštěvnosti

 

 Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických cílech a trasách regionu – doplňková aktivita projektového záměru zaměřeného i na další aktivity.

Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu

 Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely
Zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanost o aktivitách a při prohlídkách atraktivit pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, grafické popisy expozic atd.)
Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro běžkaře, pořizování informačních panelů na trasách
 Výstavba/budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných jezech atd.)
 Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro uživatele regionálních i dálkových cyklotras (včetně řešení pro bezpečné uložení a parkování jízdních kol a příslušenství), pořizování informačních panelů na trasách
 Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) na značených turistických trasách pro pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, pořizování informačních panelů na trasách
 Výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví
Úpravy lyžařských běžeckých tratí Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např. rolby / skútru, pořízení trasovače atd.). Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
Rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski / cyklobusy, pořízení přívěsů na kola / lyže.
Vytvoření / pořízení / modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných turistických trasách.
 Úprava/vybavení dopravních prostředků17 o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.).
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu Budování / modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků.
Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, samo-obslužný cyklopoint, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů aj.).
Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy apod.).
Budování / modernizace sportovně – rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích.

Podrobné podmínky výzvy naleznete ZDE.

 

 

Podprogram: MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU

Míra dotace: max. 50 % CZV

Max. výše dotace není stanovena.

Min. náklady projektu: 250 tis. Kč

Max. náklady projektu: 5 mil. Kč (dotační titul č. 1 a 2 ) / 10 mil.Kč (dotační titul č. 3)

Dotační tituly a oprávnění žadatelé
Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů certifikované (registrované) krajské DMO (DMO – organizace destinačních managementů mající různou právní subjektivitu),
útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že certifikovaná (registrovaná) krajská DMO neprokáže min. 1 rok činnosti (tj. 12 měsíců).
útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že v kraji nepůsobí krajská DMO – podmínkou je doložení povinné přílohy – usnesení rady, že bude krajská DMO založena, nejpozději do 12 měsíců.

 

 

Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni certifikované (registrované) oblastní organizace destinačního managementu
Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu
certifikované (registrované) oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt.

 

 

Podporované oblasti a příklady projektů
Řízení destinace Tvorba / aktualizace strategických dokumentů destinace.
Tvorba dopadových studií (hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů cestovního ruchu; vztahu rezidentů k návštěvníkům; podklady pro návštěvnický management; monitoring udržitelného rozvoje).
Vzdělávání a trénink pracovníků DMO a dalších aktérů cestovního ruchu (pracovníci TIC, DMO, oddělení / odborů cestovního ruchu při Krajském úřadě, vzdělávání a školení průvodců, subjektů cestovního ruchu včetně jejich zaměstnanců).
Nastavení KPI´s pro vyhodnocování efektivity činnosti DMO.
Výčet indikátorů, které je možné sledovat, je uveden v příloze Zásad č 9 Marketingový výzkum. Povinně vyžadované indikátory jsou vyznačeny žlutě.
Marketingové výzkumy Realizace marketingových šetření v oblasti monitoringu návštěvnosti (profil návštěvníka), šetření zdrojových trhů, vnímání destinace (image, brand), spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz konkurence.
Realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj destinace – zjištění potřeb na straně nabídky, spokojenost s fungováním a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšení nabídky CR apod.
Realizace mystery-shoppingu12 u poskytovatelů služeb cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj kvality služeb.

Marketingové výzkumy budou v souladu s výzkumy realizovanými agenturou CzechTourism, blíže specifikovaných v příloze Žádosti č. 2 Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů a v příloze Zásad č 9

Marketingový výzkum Tvorba a inovace produktů blastní / lokální DMO). Vztah realizovaných akcí k nabídce destinace a akce musí být primárně zaměřené na návštěvníky cestovního ruchu (nebudou podporovány akce zaměřené primárně na rezidenty destinace – např. společenské – kulturní akce, atd.) Podpořené eventy budou hodnoceny dle metodiky a kritérií pro posuzování kvality eventů využívanou agenturou CzechTourism.
Tematické, regionální a nadregionální produkty (vč. zapojení regionální producentů do nabídky destinace).
Turistické karty (výroba karet, tiskárna na potisk karet, SW aplikace pro administraci turistických karet, čtečka karet, atd.)
vrhované produkty budou v souladu se strategiemi produktů agentury CzechTourism (CzT) a Manuálem tvorby produktů. Povinnou součástí výstupu bude tzv. Produktová karta. Podrobnější vymezení produktů viz příloha Zásad pro žadatele č. 10. Manuál tvorby produktu viz Metodické dokumenty ke Kategorizaci DMO http://organizace.csks.cz/cs/certifikace-organizaci-destinacnihomanagementu/metodicke-dokumenty-dmo-ke-stazeni.html. Produktová karta ke stažení na webu CzT.
Branding destinace Strategie brandingu (definování principů, hodnot a benefitů destinace na kterých značka stojí, unikátnosti destinace a její konkurenceschopnosti na regionální i národní úrovni), její soulad s atributy národní destinační značky,
Ztvárnění značky, stanovení principů práce se značkou včetně jejího umísťování, vztah k národní destinační značce, kterou spravuje agentura CzechTourism (www.brand.czechtourism.cz).
Architektura značek (koncept provázání hlavní značky destinace s ostatními značkami nabídky – oblastní a lokální destinace, marketingové produkty, …).
Fotobanky/imageová videa – včetně SW aplikací pro uchování, správu a distribuci. Budou předkládány v rámci ZVA a monitorovacích zpráv v době udržitelnosti k využití pro aktivity MMR i agentury CzechTourism (podmínkou je ošetření licenčních práv pro 3. strany).
Předměty se vztahem k nabídce a zaměření destinace, jejím produktům a cílové skupině (vztah k destinaci /respektuje kulturněhistorická nebo přírodní specifika nebo produkty destinace).
Distribuce produktů cestovního ruchu Tvorba a rozšíření webových portálů; budování společných datových skladů (např. propojení krajského webu s oblastními a lokálními weby).
Projekty distribuce informací mezi jednotlivými úrovněmi DMO.
Monitoring efektivity distribuce.
Komunikace Komunikační kampaně (koncepční práce a exekuce vč. videospotů, fotoprodukce atd.).
Ediční činnost (tiskoviny – mapy, letáky, …).
PR (vč. press a fam tripů, spolupráce s influencery).
Webové stránky (modernizace webových portálů – redesign, nové funkcionality, přizpůsobení specifickým cílovým skupinám programu).
Mobilní aplikace (jejich vývoj a možnost provázání s aplikacemi CzechTourism).
Přímý marketing vč. CRM / on-line marketing / marketingový informační systém, databázové systémy.
B2B marketing – účast na akcích (veletrhy, workshopy, roadshow). Nutná koordinace s agenturou CzechTourism tam, kde je dostupné zahraniční zastoupení.
Sociální média (plánování s ohledem na aktuální trendy, jejich realizace a vyhodnocování).
Mediální kampaně (efektivní plánování media mixu včetně jejich vyhodnocování)
Marketingové partnerství Projekty partnerství mezi DMO a klíčovými marketingovými partnery (soukromé i veřejné subjekty) destinace s cílem pozitivně ovlivňovat vnímání značky destinace (např. realizace workshopů).

Podrobné podmínky výzvy naleznete ZDE.

 

Přiznaná dotace z obou podprogramů musí být vyčerpána do konce roku 2019.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *