MAS Podřipsko zahájila příjem žádostí o dotaci z OPŽP

MAS Podřipsko vyhlásila celkem 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na realizaci ÚSES k posílení biodiverzity, protierozní opatření, výsadbu zeleně na orné půdě na území CHKO Kokořínsko nebo realizaci obnovy nebo zakládání sídelní zeleně.

V rámci jednotlivých výzev je možné žádat o dotaci na tyto aktivity:

 1. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně:

  • Zakládání nebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídlení zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

2. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření 

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporující ÚSES
  • realizaci opatření zamezující vodní erozi

3. výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko) 

výsadba na orné půdě zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporující ÚSES
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

Žádosti o dotaci bude možné podávat prostřednictvím systému MS2014+  od 18. března 2019 9:00 a jejich příjem bude ukončen 30. října 2019 rovněž ve 20:00.

Podrobnosti k výzvě č. 1 OPŽP – Realizace sídelní zeleně naleznete ZDE.

Podrobnosti k výzvě č. 2 OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření naleznete ZDE.

Podrobnosti k výzvě č. 3 OPŽP – Výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko) naleznete ZDE.

V souvislosti s vyhlášenými výzvami bude MAS Podřipsko poskytovat žadatelům individuální konzultace. Kontakt na garanta výzvy: Ing. Jan Broft, +420 728 278 647, e-mail: jan.broft@maspodrispko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.