Ústecký kraj v letech 2017-2025 podpoří odpadové hospodářství obcí

Ústecký kraj připravil pro obce návrh Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“). Program má být příspěvkem Ústeckého kraje na zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, spočívající v omezení jeho skládkování a od roku 2024 v zákazu skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů. Program bude věcně zaměřen na podporu opatření ke snižování množství směsného komunálního odpadu přímo v obcích.

Dotaci bude možno poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s POH ÚK II, respektive s platným plánem odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených cílů.

Alokace pro rok 2017: 10 mil. Kč

Alokace pro další roky dle rozpočtového výhledu: 50 mil. Kč

Maximální podíl dotace: 70 %

Minimální výše dotace: 30 000 Kč

Maximální výše dotace pro neinvestiční akce: 500 000 Kč

Maximální výše dotace pro investiční akce: 200 000 EUR

Oprávnění žadatelé: obec v kraji, svazek obcí v kraji, příspěvková organizace obce v kraji a právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %

Datum předložení Zastupitelstvu Ústeckého kraje: 24. 4. 2017

Po schválení musí být program nejméně 90 dní zveřejněn na úřední desce, první výzvu tedy bude možné vyhlásit nejdříve v srpnu 2017. V letošním roce je předpokládáno vyhlášení jedné výzvy.

Program bude rozdělen na tři oblasti podpory, pro které budou připraveny jednotlivé dotační tituly. Každá výzva bude zahrnovat všechny dotační tituly a ty budou obsazovány podle bodového ohodnocení jednotlivých žádostí v rámci každé výzvy.

Oblast 1 –  Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu

Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu,

Podporováno bude například pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad nebo pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.

Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu

Podporována bude například projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu, veřejně přístupných stanovišť sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad a dopravního napojení veřejných sběrných míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť nebo technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.).

Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím

Podporováno bude například pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu nebo zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.

Oblast 2 – Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení

Podporována bude například projektová příprava a realizace obecních kompostáren či modernizace stávajících obecních kompostáren (hygienizace, provzdušňování, vodohospodářské zabezpečení, pořízení manipulačních prostředků, realizace opatření k eliminaci zápachu atd.).

Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Podporováno bude například vybavení domácností kompostéry, shromažďovacími prostředky na bioodpad, zřízení, zpřístupnění či modernizace veřejných sběrných míst pro biologicky rozložitelný komunální odpad nebo pořízení technického vybavení pro svoz, přepravu a evidenci biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu

Podporováno bude například zavedení místních systémů řízení produkce a distribuce kompostu či pořízení vybavení pro využívání kompostu při správě a údržbě obecního majetku a veřejných prostranství.

Oblast 3 – Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu

Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad

Podporováno bude například zavedení automatizovaných systémů řízení a registrace svozu směsného komunálního odpadu (např. návrh a pořízení SW řešení a potřebné výpočetní a komunikační techniky), objemově řízených systémů sběru a svozu směsného komunálního odpadu či ověření jejich účinnosti v místních podmínkách (pořízení studie proveditelnosti, nákup a distribuce shromažďovacích prostředků, nákup potřebných nástrojů provozní evidence a registrace, vybavení přepravních prostředků váhou atd.), motivačních prvků ve správě poplatků a plateb při nakládání s komunálním odpadem (např. nákup a vývoj SW řešení, vybavení svozových systémů technickými prostředky potřebnými k diverzifikaci plateb za svoz odpadu atd.), sdílených systémů nakládání s komunálním odpadem a/nebo technická podpora meziobecní spolupráce při přípravě a provozování takových  systémů (pořízení studie proveditelnosti, SW a technického vybavení, nákup služeb spojených s vypracováním návrhů sdílených systémů atd.).

Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek

Podporována bude např. projektová příprava a vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu a zařízení pro oddělení výhřevné složky směsného komunálního odpadu.

Návrh tabulky kritérií pro hodnocení projektu:

Kritéria hodnocení Počet bodů
Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu. 0/1
Výstupy projektu bude využívat více obcí. 0/1
Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky. 0/1
Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného komunálního odpadu. 0/1
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu. 0/1
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného komunálního odpadu z domácností. 0/1
Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo materiálového využití komunálního odpadu. 0/1
Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití. 0/1
Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. 0/1
Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. 0/1
Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené shromažďování využitelných složek komunálního odpadu. 0/1
Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce. 0/1
Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou kapacitu k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným deficitem těchto kapacit. 0/1
Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části plánu odpadového hospodářství. 0/1
Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o minimální velikosti 2000 stálých obyvatel. 0/1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *