Sociální oblast

>>Přejít na dotazník: Sociální oblast<<

Většina prostředků z Operačního programu Zaměstnanost na území MAS Podřipsko přispívá ke slaďování pracovního života a péče o rodinu. Podpořili jsme tak řadu příměstských táborů, které budou probíhat i o nadcházející prázdniny (tábory v Roudnici nad Labem – Centrum D8, Little Monkeys, HC Roudnice nad Labem, SK Bezděkov a HistoryPark v Ledčicích). Kromě příměstských táborů v Roudnici nad Labem vznikla dětská skupina. Osoby znevýhodněné na trhu práce měly možnost zvýšit si zdarma svou kvalifikaci na Podřipské škole. Absolventům těchto individuálních programů pak Podřipská škola zprostředkovala pracovní příležitost v obcích na Podřipsku. Obce pak na zaměstnávání těchto osob čerpaly od MAS finanční příspěvek. Podpořili jsme taky sociální službu pro rodiny v krizi – KLÍČ poskytovanou Centrem D8. Provoz sociální služby sice již podpořit nemůžeme, ale můžeme podpořit investici do infrastruktury sloužící pro poskytování sociálních služeb. Dále můžeme podporovat zvyšování kompetencí obcí v poskytování sociální práce a vznik a rozvoj komunitních center. Vedle programů na podporu zaměstnanosti, které realizovala Podřipská škola, můžeme také realizovat aktivity vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpory dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci. Další podporovatelné aktivity směřují k posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce. A konečně, v rámci Programu rozvoje venkova může pozitivně ovlivnit dostupnost maloobchodů na venkově. Ve kterých oblastech hodnotíte potřebu investic jako nejvýznamnější?

Oblasti podpory:

 • Infrastruktura sociální služeb (IROP)
 • Komunitní (sociální) práce včetně vzniku a fungování komunitních center
 • Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům a zvýšení míry zapojení a aktivní participace obcí na řešení jejich situace (OPZ)
 • Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci (OPZ)
 • Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a zajištění její dostupnosti (OPZ)
 • Zaměstnanostní programy (s výjimkou programů aktivní politiky zaměstnanosti) s cílem přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a také umožnit uplatnění kreativních jedinců ve prospěch komunity
  • komunitní projekty postavené na sdílení pracovníků, prostor, pomůcek (sdílené dílny, zahrady, zpracovny ovoce, zeleniny, medu, moštárny atd.)
  • flexibilní formy zaměstnávání v lokálním kontextu (zkrácené úvazky, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku z domova)
  • pracovní mentoring, mezigenerační tandemy na pracovištích (mladí se učí od pracovníků v předdůchodovém věku)
  • lokální tréninková pracovní místa a stáže u zaměstnavatelů s cílem oslovit a přilákat mladé lidi, aby mohli zažít pocit uspokojení, naplnění a hrdosti na to, co dělají a jak se živí
  • prostupné zaměstnávání s důrazem na podporu osob dlouhodobě nezaměstnaných v obci (s vazbou na řešení dalších rodinných a komunitních problémů) a s důrazem na zapojení veřejně prospěšných zaměstnavatelů (obce, NNO) a následně zapojení soukromé sféry
  • komunitně prospěšné zaměstnávání s důrazem na podporu místních veřejně prospěšných zaměstnavatelů, kteří primárně uspokojují místní poptávku, nabízejí lokální výrobky a služby a zaměstnávají znevýhodněné cílové skupiny zejména na malých obcích (s cílem např. zachování místního obchodu, zajištění provozu pojízdné prodejny apod.)
  • podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku
  • Podpora tvorby pracovních míst v oblasti péče o vesnickou pospolitost (péče o staré občany, pomoc sociálně slabým spoluobčanům, komunitní sociální práce, koordinace dobrovolníků a neformálních pečovatelů apod.), údržby veřejných prostranství, péče o krajinu a ochrany životního prostředí a v oblasti občanské vybavenosti (zejména služby, např. obchody pro obce apod.)
 • Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce, utváří jeho osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho bio-psycho-sociálního zdraví a pohody po celý život 
 • Podpora investic do zajištění dostupnosti obchodů na venkově (zejména obchodů se smíšeným zbožím) (PRV)

Cílové skupiny sociální oblasti

 • sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
 • se zdravotním postižením
 • s duševním onemocněním
 • s poruchami autistického spektra
 • žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • pečující o malé děti či osobu blízkou, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
 • do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami, děti a mladiství ohrožení umístěním do institucionální péče nebo v ní již umístěné, vyrůstající v náhradní rodinné péči
 • dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • ohrožené předlužeností a závislostmi
 • v nebo po výkonu trestu
 • žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči
 • ohrožené zdravotními riziky (např. nezdravým životním stylem) s horším přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního vyloučení
 • žijící v nevyhovujícím či nejistém ubytování