MAS Podřipsko splnila podmínky kontroly pro dodržování standardů pro programové období 2021-2027

MAS Podřipsko splnila podmínky kontroly pro dodržování standardů pro programové období 2021-2027 a může tak svou činností dále přispívat k rozvoji Podřipska. Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin. Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů. 

Dle metodiky musí MAS pro standardizaci splnit tyto podmínky:

– definovat územní působnost (celistvost území, počet obyvatel, souhlasy obcí se zařazením území obce do území působnosti SCLLD na období 2021-2027)

– dodržovat principy MAS (otevřené partnerství, princip partnerství, na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv, trvalé působení partnera MAS na jejím území)

– Orgány MAS (Nejvyšší orgán Členská schůze – tvořen všemi partnery MAS, Rozhodovací orgán – Výkonná rada, Výběrová komise, Kontrolní komise)

– Kancelář MAS (zaměstnanec pro SCLLD, internetové stránky s požadovanými údaji)

– Institucionalizace MAS (právní forma společnosti, vedení účetnictví, hodnocení Finančního zdraví, Zakládací listina a Statut respektující principy metody LEADER

MAS, které splní podmínky kontroly o splnění standardů mohou Ministerstvu pro místní rozvoj předkládat žádosti o podporu SCLLD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.