Dalších 10 mil. Kč pro MAS Podřipsko!!!

Místní akční skupina Podřipsko, z.s. získá na realizaci své strategie komunitně vedeného místního rozvoje dalších 10 mil. Kč!!

Finanční prostředky půjdou na následující aktivity:

 • Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%)
 • Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi (80%)
   • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
   • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
   • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
  • podpora opatření zamezujících větrné erozi (80%)
   • obnova či zakládání větrolamů
 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) – pouze v obcích nad 500 obyvatel
  • zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%)
   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
   • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
   • součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *