Dotační titul „Územní plány“

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 44 ze dne 13. 10. 2017 vyhlásila ke dni 18. 10. 2017 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 28. 12. 2017 ve 12.00 hodin.

Výzva na dotační titul „Územní plán“ je určena obcím na území ČR kromě hl. města Prahy a obcí s rozšířenou působností. Dotační titul není dále určen obcím, které pořídily/pořizují územní plán a přitom jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV). Dotace může být poskytnuta pouze obcím, které nemají žádný územní plán, nebo které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007.
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč na jeden územní plán. Na financování tohoto dotačního titulu je ve státním rozpočtu pro rok 2018 vyčleněno 20 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.
Upozornění pro žadatele:
Při předložení žádosti je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem územního plánu a schválené zadání územního plánu. Ukončením realizace akce se rozumí datum předání upraveného návrhu územního plánu pořizovateli pro účel veřejného projednání. O tomto předání se sepíše předávací protokol mezi zhotovitelem/obcí a pořizovatelem územního plánu. Ukončení akce však nesmí nastat před datem vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad duben 2018).
Podporováno:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného posouzení vlivu územního plánu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

Jiné etapy pořizování územního plánu nejsou předmětem dotace (např. doplňující průzkumy a rozbory, zpracování zadání územního plánu, úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nebo úprava návrhu územního plánu pro vydání).
Způsobilými výdaji je i DPH, pokud je zhotovitel územního plánu plátcem DPH a také případné výdaje zhotovitele na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů.
Zpětné proplacení již proplacených faktur (v roce 2017 a dříve) není možné – jedná se o nezpůsobilé výdaje. Uznatelné faktury musí být vystaveny v roce 2018 a později s datem splatnosti nejdříve po datu vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dotační titul se nevztahuje na územní plán pořizovaný tzv. „překlopením“ podle přechodných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace k žádosti najdete v Metodickém pokynu k podprogramu 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ 2018 – dotační titul „Územní plán“.
Elektronický formulář Žádosti naleznete na Dotačním informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj.

Seminář k dotačnímu titulu „Územní plán“
Odbor územního plánování, jako správce národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“, připravil konzultační semináře k výše uvedené výzvě, které se uskutečnily dne 23. 10. 2017 v zasedací místnosti Ministerstva pro místní rozvoj „Konírna“, Letenská 3, Praha 1. Prezentace ze semináře naleznete zde.

(Zdroj: http://www.mmr.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *