Ústecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí

Dne 31. července 2017 spustil Ústecký kraj příjem žádostí o dotace pro oblast odpadového hospodářství obcí. Příjem žádostí probíhá do 31. října 2017 a celková alokace výzvy je 10 mil. Kč. 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 je rozdělen na tři oblasti podpory, které jsou dále rozděleny na jednotlivé dotační tituly. Těch je dohromady osm:

Oblast podpory č. 1 – Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

 • Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
  • pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
  • pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.
 • Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
  • projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu,
  • technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.),
  • projektová příprava, výstavba a stavební úpravy veřejně přístupných stanovišť sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
  • projektová příprava, výstavba a stavební úpravy dopravního napojení veřejných sběrných míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť.
 • Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, např.
  • pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu,
  • pořízení zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.

Oblast podpory č. 2 – Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

 • Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení, např.
  • projektová příprava a realizace obecních kompostáren,
  • modernizace obecních kompostáren (hygienizace, provzdušňování, vodohospodářské zabezpečení, pořízení manipulačních prostředků, realizace opatření k eliminaci zápachu atd.)
 • Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, např.
  • vybavení domácností kompostéry,
  • vybavení domácností shromažďovacími prostředky na bioodpad,
  • zřízení, zpřístupnění či modernizace veřejných sběrných míst pro biologicky rozložitelný komunální odpad,
  • pořízení technického vybavení pro svoz, přepravu a evidenci biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
 • Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu, např.
  • zavedení místních systémů řízení produkce a distribuce kompostu,
  • pořízení vybavení pro využívání kompostu při správě a údržbě obecního majetku a veřejných prostranství.

Oblast podpory č. 3 – Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

 • Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad, např.
  • zavedení automatizovaných systémů řízení a registrace svozu směsného komunálního odpadu (např. návrh a pořízení SW řešení a potřebné výpočetní a komunikační techniky),
  • zavedení objemově řízených systémů sběru a svozu směsného komunálního odpadu či ověření jejich účinnosti v místních podmínkách (pořízení studie proveditelnosti, nákup a distribuce shromažďovacích prostředků, nákup potřebných nástrojů provozní evidence a registrace, vybavení přepravních prostředků váhou atd.),
  • zavedení motivačních prvků ve správě poplatků a plateb při nakládání s komunálním odpadem (např. nákup a vývoj SW řešení, vybavení svozových systémů technickými prostředky potřebnými k diverzifikaci plateb za svoz odpadu atd.),
  • zavedení sdílených systémů nakládání s komunálním odpadem a/nebo technická podpora meziobecní spolupráce při přípravě a provozování takových systémů (pořízení studie proveditelnosti, SW a technického vybavení, nákup služeb spojených s vypracováním návrhů sdílených systémů atd.).
 • Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek, např.
  • projektová příprava a vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu,
  • projektová příprava a vybudování zařízení pro oddělení výhřevné složky směsného komunálního odpadu.

Dotace bude poskytována v režimu DE MINIMIS.

Maximální míra dotace: 70 %

Maximální výše dotace: 500 000 Kč

Minimální výše dotace: 30 000 Kč

Harmonogram výzvy:

 • příjem žádostí: 31. 7. – 31. 10. 2017
 • hodnocení úplnosti žádostí, odstranění formálních vad: do 30. 11. 2017
 • jednání výběrové komise pro hodnocení žádostí: prosinec 2017
 • projednání návrhu na rozhodnutí poskytnutí dotace v Radě Ústeckého kraje: leden 2018
 • projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace ve Výboru pro životní prostředí ÚK: leden 2018
 • projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace v Zastupitelstvu Ústeckého kraje: únor 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *